Makro - wywoływanie makra zapisanego w pliku

Opis

Wtyczka MAKRO.EXE umożliwia uruchomienie makra zapisanego w pliku.

Uwaga! Wtyczka współpracuje z programem od wersji 4.6.1326 wzwyż.

Działanie

Po zainstalowaniu wtyczki, przy uruchamianiu programu pojawia się okno informacyjne:

 


Plik zawierający polecenia makra jest zwykłym plikiem tekstowym. Należy w nim umieścić znaki, które mają być wpisywane w programie. Oprócz zwykłych klawiszy znakowych ("abcd...","1234...","!@#..") można umieścić klawisze funkcyjne i specjalne (F1,F2,... ALT_A,ALT_B,... CF1,CF2,...). Spis tych klawiszy umieszczony jest w pliku "KEYS.H".


Przykładowo:

[F5]       - oznacza klawisz F5,
[CF5]     - oznacza klawisz Ctrl-F5,
[ENTER] - oznacza Enter,
[DEL]     - oznacza klawisz DEL (kasowania),
[DOWN] - oznacza strzałkę w dół (kursor),
[RESTART] - oznacza powtórzenie wykonywania makra.


Oprócz klawiszy opisanych w pliku "KEYS.H" możliwe jest zastosowanie 3 dodatkowych słów kluczowych:

[WAITENTER] - oznacza zatrzymanie makra do chwili naciśnięcia klawisza Enter
                      (z jednoczesnym pokazaniem komunikatu o konieczości naciśnięcia
                      ENTER),
[WAIT]          - oznacza zatrzymanie makra do chwili naciśnięcia klawisza Enter,
[HALT]          - oznacza zatrzymanie makra do chwili naciśnięcia klawisza Shift-F1.


Mając przygotowany plik z poleceniami makra, ustawiamy się w miejscu gdzie ma być ono wykonane i wywołujemy makro klawiszami: Shift + F11

 


Jeżeli plik umieścimy w katalogu programu (np.: SB4) wystarczy podać tylko jego nazwę. W innych przypadkch należy wpisać całą ścieżkę dostępu (np.: C:\makro).

Po podaniu nazwy pliku, zostaną wykonane zapisane w nim komendy.
Aby zakończyć wykonywanie makra wciskamy ponownie klawisze: SHIFT +F1

Poniżej prezentujemy przykładowe zastosowania wtyczki makro.exe.


Przykład 1

Chcemy, aby w magazynie zostały wpisane dwa towary, a dokładnie nazwa i symbol.
Po wpisaniu nazwy towaru makro powinno się zatrzymać i poprosić o naciśnięcie klawisza ENTER. Natępnie makro ma wpisać symbol towaru i po wpisaniu symbolu towaru znów zatrzymać czekając na klawisz ENTER, jednak już nie informując o tym użytkownika. W takim wypadku plik makra powinien wyglądać następująco (zakładamy, że jesteśmy w magazynie na rubryce "nazwa towaru"):

[ENTER]nazwa towaru nr jeden[ENTER]
[RIGHT][ENTER]symboltowjed[WAIT][ENTER][DOWN][LEFT]

 

[ENTER]nazwa towaru nr dwa[ENTER]
[RIGHT][ENTER]symboltowdwa[WAIT][ENTER]


Przykład 2:

Chcemy wpisać zadłużenie trzem kontrahentom o symbolach "ins","maj" oraz "zar".
Po wpisaniu symbolu oraz kwocie długu makro powinno zostać zatrzymane (aby potwierdzić symbol, a następnie kwotę kontrahenta klawiszem ENTER).
W takim wypadku plik makra powinien wyglądać następująco (zakładamy, że jesteśmy w danych przykładowych Small-a w menu Miesiące/Instalacja.../Kontrahenci-zadłużenie"):

ins[WAIT][ENTER]k[F4]1234.56[WAIT][F12]
maj[WAIT][ENTER]k[F4]111.22[WAIT][F12]
zar[WAIT][ENTER]k[F4]333[WAIT][F12]


Przykład 3:

Chcemy ułatwić sobie pracę w magazynie przy wpisywaniu danych w ten sposób, aby po wpisaniu nazwy towaru program automatycznie otworzył okienko do wpisania symbolu, a następnie indeksu. Aby makro było wywoływane cyklicznie na końcu makra wpiszemy rozkaz: RESTART.

[HOME][ENTER][WAIT][RIGHT][ENTER][WAIT][RIGHT][ENTER][WAIT]
[ENTER][DOWN][RESTART]


pobierz plik: makro.exe
keys.h (8 KB)

Aby pobrać plik należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję:
Zapisz element docelowy jako...